Hvorfor bør man vurdere et utvidet utviklingsteam?

Teknologi og utvikling har for lengst gjort det essensielt at bedrifter er tilpasningsdyktig, og at tilpasningsevne er inkorporert i bedriftens verdier og ansatte. Der man tidligere kunne belage seg på at nye prosjekter og utvikling ble gjennomført av egen IT-avdeling og intern kunnskap, er det i dag større krav til tilpasning til ny teknologi og utvikling, og dermed oftere et behov for å hente inn ekstern kunnskap.

Vi har tidligere skrevet om
hvordan et utvidet utviklingsteam kan hjelpe deg med egen utvikling og vekst i 2022. I denne artikkelen søker vi å gi deg flere tips til hvorfor du bør vurdere å benytte et utvidet utviklingsteam, og hvordan det kan hjelpe nettopp din bedrift.

Hva innebærer et utvidet utviklingsteam?

Et utvidet utviklingsteam kan anses som en forlengelse av den interne kompetansen som bedriften allerede besitter. Dette er en gruppe eksterne spesialister som blir hentet inn på bakgrunn av den kompetansen de tilfører prosjektet. Fordelen med et slikt team er at man uten store kostnader kan tilegne seg den spesialist kunnskapen man har behov for, uten at bedriften må ansette noen internt. Dette er spesielt relevant innen IT-miljøet, der spesialisert kunnskap kan være essensielt for at små, krevende oppgaver skal gjennomføres på tid.

Hva kan et utvidet utviklingsteam tilføre bedriften din?

Fordelen med et utvidet utviklingsteam er at du kan skreddersy teamet basert på de behovene som oppstår. Med et utgangspunkt i den kompetansen man har internt, kan man deretter tilknytte seg spesialister på ulike fagfelt, men på en langt mer kostnadseffektiv måte enn fast ansettelse. Samtidig øker kompleksitet og behov for spisskompetanse. Dette ble spesielt synliggjort under pandemien, da en kombinasjon av riktige samarbeidsverktøy og remote arbeidskraft ble påtvunget mange bedrifter. Som et resultat av dette oppdaget mange de fordelaktige mulighetene som denne kombinasjonen kan føre med seg. Vi skal se litt nærmere på noen av fordelene en slik organisering kan ha for både bedrift og prosjektgruppe. 

1. Lavere kostnader

Et av de største argumentene for et utvidet utviklingsteam er kostnadsbesparelser. Ved å benytte et utvidet utviklingsteam kan den nødvendige ekspertisen hentes inn på behovsbasis, noe som fører til at bedriften ikke forplikter seg til å ha utviklere på løpende kontrakt. Man sitter heller ikke igjen med en prosjektgruppe som mangler arbeid etter at produktet eller tjenesten er ferdigstilt.

2. Økt effektivitet

Ved å ha et utvidet utviklingsteam kan bedriften rette fokus på vekst og videre drift, fremfor å fokusere arbeidskraften sin på eksterne fagområder. La spesialiser gjøre det de er best på, så kan interne krefter brukes til det de er ansatt for.

3. Kostnadseffektiv eksponering mot spesialister

Et utvidet utviklingsteam gir ønsket eksponering mot spesialister, noe som fører med seg tilgang på svært kompetent kunnskap. De færreste små virksomheter har senior utviklere, ingeniører eller designere som del av sin in-house bemanning, gjerne på grunn av kostnader og tilgjengelighet. Benytter du et utvidet utviklingsteam kan du få eksponering mot denne kunnskapen, uten at det påfører bedriften store kostnader.


4. Lar bedriften fokusere på forretningsdrift

Prosjektledelse er en viktig del av utviklingen, men det betyr ikke at daglig leder alltid er riktig person for dette. Ved å bruke et utvidet utviklingsteam kan bedriften få hjelp av noen med ekspertise på utvikling og prosjektgjennomføring, slik at man får gjennomført prosjektet på en effektiv og budsjettvennlig måte. Her kan bedriften spille en aktiv rolle under utformingen av mål, milepæler og tidsplaner, for deretter å la spesialister ta over selve gjennomføringen.

5. Effektiv kontroll på ressursene

Budsjettet er ofte det som danner rammeverket for et prosjekt, men det vil også påføre en rekke begrensninger. Derfor vil det være viktig å finne den mest effektive løsningen, noe et utvidet utviklingsteam ofte kan bidra med. Ettersom utviklingsteamet lett kan skaleres både opp og ned, vil prosjektet oppnå en langt bedre fleksibilitet under gjennomføringen. Dette gjelder spesielt på områder som design, service, UX/UI, systemarkitektur, programvare- og apputvikling.

Utvidet utviklingsteam gir bedre kontroll under prosessen

Tidligere var det vanlig at man satt sammen en prosjektgruppe som var ansvarlig for utviklingen internt i virksomheten. I ettertid er det lært at denne måten å drive prosjekter på er en mindre effektiv organisering, siden man sjeldent får kontrollert utfallet av et arbeid før prosjektet er sluttført. Velger man derimot å benytte seg av et utvidet utviklingsteam, vil det være mulig å ettergå, kontrollere og ikke minst se fremgangen i arbeidet fra individuelle parter hele veien. 

Nettopp denne muligheten har gjort at mange bedrifter benytter et utvidet team som del av egen utvikling. Spesielt er dette aktuelt innen IT-miljøer, da det stadig stilles høyere krav om kompetanse og utvikling som del av moderniseringen. Dette kombinert med bedriftenes økte fokus på effektivisering av kostnader gjør at fleksibel ekspertise har blitt etterspurt oftere. 

Ved å tilby virksomheter en skreddersydd spisskompetanse kan man enkelt sette sammen den perfekte utvidelsen til den kompetansen som finnes internt. De fleste selskaper har utviklings- og IT-avdelinger som kan gjennomføre grovarbeidet, men som vil ha behov for spesialister til å gjennomføre mer krevende oppgaver, eller tidkrevende oppgaver i forlengelse av det grunnleggende. En kan med et utvidet utviklingsteam tilpasse teamet underveis, og man har mulighet til å skifte ut den kompetansen som man ikke lenger har behov for straks en oppgave er ferdigstilt eller milepæl oppnådd. På denne måten effektiviserer man prosess, minimerer kost, og øker suksessrate på utarbeidelse og gjennomføring av nye prosjekter.


Ta kontakt for å finne ut mer om hva vi kan gjøre sammen med din bedrift, og hvilke muligheter dere har med et utvidet utviklingsteam fra Apphuset på laget.

Kontakt oss


Ta kontakt så hjelper vi deg i gang med IoT-satsingen din.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.